Privacy


Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Aan de kade Huidverzorging en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van aandekade.com. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Aan de kade Huidverzorging op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Aan de kade Huidverzorging adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Aan de kade Huidverzorging

Aan de kade Huidverzorging is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Aan de kade Huidverzorging. Aan de kade Huidverzorging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59770244. Aan de kade Huidverzorging is gevestigd en kantoorhoudend in (1019 XD) Amsterdam aan de Borneokade 179 en bereikbaar via het e-mailadres info@aandekade.com

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Aan de kade Huidverzorging kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen: Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door u te abonneren op onze nieuwsbrief. Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies. Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Aan de kade Huidverzorging op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Aan de kade Huidverzorging optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Aan de kade Huidverzorging plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Aan de kade Huidverzorging kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Aan de kade Huidverzorging, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een contactformulier op de website aan Aan de kade Huidverzorging verstrekt. Aan de kade Huidverzorging kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Contact- en accountgegevens – zoals door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens. Betalings- en factuurgegevens – indien u een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig. Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Aan de kade Huidverzorging gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van de schoonheidssalon en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden: Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten. Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen. Aan de kade Huidverzorging kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Aan de kade Huidverzorging kan uw persoonsgegevens delen met aan Aan de kade Huidverzorging gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Aan de kade Huidverzorging kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Aan de kade Huidverzorging rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten. Aan de kade Huidverzorging heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld: het IP-adres van de bezoeker;de datum en tijd van het bezoek;de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);de op onze website bezochte pagina’s;informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Aan de kade Huidverzorging zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Aan de kade Huidverzorging samenwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Aan de kade Huidverzorging website: Functionele cookiesAan de kade Huidverzorging plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren. Analytische cookiesAan de kade Huidverzorging maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal website bezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers. Aan de kade Huidverzorging heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Aan de kade Huidverzorging heeft Google geen toestemming gegeven om via Aan de kade Huidverzorging verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tracking- of advertentie cookiesTracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker. Cookies uitzettenDe meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Aan de kade Huidverzorging bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat Aan de kade Huidverzorging over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@aandekade.com kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Aan de kade Huidverzorging of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Aan de kade Huidverzorging zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Aan de kade Huidverzorging of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Aan de kade Huidverzorging neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Aan de kade Huidverzorging via info@aandekade.com.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Aan de kade Huidverzorging omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@aandekade.com.